Sunday, 21 June 2015

Hí đề 戲題Nhàn lai vô sự bất thanh nga
Trần ngoại phong lưu tự nhất gia
Khuê bích thiên trùng khai điệp nghiễn
Pha lê vạn khoảnh dạng tình ba
Quản huyền tào tạp lâm biên điểu
La ỷ phương phân ổ lí hoa
Nhãn để nhất thì thi liệu phú
Ngâm ông thùy dữ thế nhân đa

Dịch nghĩa:
Ðề vui

Khi nhàn rỗi, không việc gì mà không ngâm nga thanh nhã
Ta tự là bậc phong lưu ngoài cõi tục
Núi non trùng điệp mở ra như ngọc khuê ngọc bích
Nước trong sóng sánh như muôn khoảnh pha lê
Chim bên rừng ríu rít như đàn sáo
Trong khóm rậm rạp, hoa như lụa là thơm ngát
Nơi đáy mắt nhà thơ, một khi đã giàu thi liệu
Thì nhà thơ với người đời, ai hơn ai?

Dịch thơ:
Ðề vui

Thanh nhàn chi cũng thể ngâm nga
Thoát tục phong lưu ấy chính ta
Trùng điệp núi non phơi ngọc biếc
Lung linh sóng nước chiếu trời xa
Bên rừng ríu rít chim đàn sáo
Trong khóm thơm tho hoa lụa là
Đáy mắt chất thơ giàu mỗi lúc
Người đời hơn được khách thơ a?


(Đặng Thế Kiệt dịch)No comments:

Post a comment