Friday, 26 June 2015

053-1 Mạn hứng (kì nhất) 漫興 (其一)

滿滿

Thế lộ sa đà tuyết thượng điên
Nhất sinh lạc thác cánh kham liên
Nhi tôn chủng phúc (1) lưu tâm địa
Ngư điểu vong tình lạc tính thiên
Tảo tuyết chử trà hiên trúc hạ
Phần hương đối án các mai biên
Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng
Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền

Chú thích
(1) chủng phúc : vun trồng phúc lành. Cũng như tích phúc .
 

Dịch nghĩa:
Mạn hứng (bài 1)

Đường đời lần lữa vẫn chưa nên việc, tuyết đã trắng cả đầu
Một đời luân lạc càng đáng thương
Vun trồng phúc đức cho con cháu, để lại "đất cõi lòng" (tâm địa)
Như chim cá không nghĩ ngợi gì cả, vui với "tính trời" (tính thiên)
Quét tuyết nấu trà dưới mái hiên cạnh khóm trúc
Đốt hương ngồi trước án trên gác bên cây mai
Núi cũ đêm qua vấn vương giấc mộng đẹp
Trăng chiếu đầy sông Bình Than, rượu đầy thuyền

Dịch thơ:
Mạn hứng (bài 1)

Tuyết trắng đỉnh đầu vẫn chửa nên,
Một đời luân lạc cảm niềm riêng.
Đất lành vun xới truyền con cháu,
Tánh gốc thong dong vui cá chim.
Ðọc sách hương trầm mai cạnh gác,
Nấu trà nước tuyết trúc bên hiên.
Ðêm qua núi cũ triền miên mộng,
Trăng ngập đầy sông, rượu ngập thuyền.


(Đặng Thế Kiệt dịch)
No comments:

Post a comment