Thursday, 25 June 2015

052 Thu nhật ngẫu thành 秋日偶成Tiêu tiêu trụy diệp hưởng đình cao
Bệnh cốt tài tô khí chuyển hào
Thiên địa tư văn tòng cổ trọng
Hồ san thanh hứng nhập thu cao
Kính trung bạch phát giai nhân lão
Thân ngoại phù danh mạn nhĩ lao
Miễn tưởng cố viên tam kính cúc
Mộng hồn dạ dạ thướng quy đao

Dịch nghĩa:
Ngày thu tình cờ viết thành

Lao xao lá rụng vang ngoài sân
Bệnh vừa mới lành, chí khí trở nên phấn chấn
Nền tư văn trong trời đất, từ xưa vốn trọng
Hứng thanh nhã đối với núi và hồ, vào thu càng cao
Tóc bạc trong gương cùng với người già đi
Danh hão ngoài thân, các người cứ mặc tình nhọc công theo đuổi
Từ nơi xa tưởng nhớ ba luống cúc nơi vườn cũ
Hồn mộng đêm đêm lên chiếc thuyền nhỏ trở về

Dịch thơ:
Ngày thu tình cờ viết thành

Lao xao tiếng lá rụng bên sân,
Bệnh mới hết xong, sảng khoái thần.
Trời đất tư văn thời cổ trọng,
Núi sông nhã hứng buổi thu thâm.
Trong gương tóc trắng già theo tuổi,
Ngoài vỏ danh hờ nhọc lấy thân.
Vườn cũ nhớ thương ba luống cúc,
Đêm đêm thuyền mộng ghé về thăm.


(Đặng Thế Kiệt dịch)

No comments:

Post a comment