Sunday, 21 June 2015

016 Kí hữu 寄友











Loạn hậu thân bằng lạc diệp không
Thiên biên thư tín đoạn thu hồng
Cố viên quy mộng tam canh vũ
Lữ xá ngâm hoài tứ bích cung
Đỗ Lão hà tằng vong Vị Bắc (1)
Quản Ninh do tự khách Liêu Đông (2)
Thành trung cố cựu như tương vấn
Vị đạo thiên nhai nhậm chuyển bồng

Chú thích
(1) Đỗ Lão : Chỉ Đỗ Phủ. Đỗ Phủ đã từng lánh nạn tại Hàm Dương, ở phía Bắc sông Vị .
(2) Quản Ninh : Người đời Ngụy. Cuối đời Hán, ông tránh loạn Hoàng Cân sang Liêu Đông .

Dịch nghĩa:
Gửi bạn

Sau thời loạn, bạn bè thân thích như lá rụng sạch
Ở bên trời thư tín vắng bặt như cánh chim hồng mùa thu
Giấc mộng về quê cũ, mưa ba canh
Tấm lòng thơ nơi quán trọ, dế kêu bốn vách
Đổ Phủ có bao giờ quên Vị Bắc
Quản Ninh còn làm khách ở Liêu Đông
Bạn cũ trong thành nếu có hỏi thăm
Xin nói giùm rằng (tôi nay) như cỏ bồng xoay chuyển ở phương trời

Dịch thơ:
Gửi bạn

Sau loạn thân bằng lá rụng trơn
Bên trời tin tức bặt chim hồng
Đêm mưa quê cũ mơ canh cánh
Quán trọ lòng thơ dế nỉ non
Đỗ Phủ bao giờ quên đất tổ
Quản Ninh còn mãi nhớ quê hương
Trong thành bạn cũ ai thăm hỏi
Xin nói ... phương xa ngọn cỏ bồng


(Đặng Thế Kiệt dịch)


No comments:

Post a comment