Wednesday, 11 March 2015

043 Thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thủy đồng phú 秋夜與黃江阮若水同賦滿Hồng diệp đôi đình trúc ủng môn
Mãn giai minh nguyệt quá hoàng hôn
Cửu tiêu thanh lộ tam canh thấp
Tứ bích hàn cung triệt dạ huyên
Thiên lại (1) ngữ thu kinh thảo mộc
Ngọc Thằng (3) đê Hán (3) chuyển càn khôn
Cao trai độc tọa hồn vô mị
Hảo bả tân thi hướng chí luân

Chú thích

(1) Thiên lại: Phàm những chỗ hư không phát ra tiếng đều gọi là "lại". Như "thiên lại" tiếng trời, "địa lại" tiếng đất.
(2) Ngọc Thằng: Tên sao, ở phía bắc sao Ngọc Hoành . Lúc đêm khuya, sao này xuống thấp gần Ngân Hà.
(3) Hán: Còn gọi là Thiên Hà , tức Ngân Hà .

Dịch nghĩa:
Đêm thu cùng Hoàng Giang
Nguyễn Nhược Thủy làm thơ


Lá đỏ chất đầy sân, trúc ôm cửa
Đầy thềm trăng sáng lúc trời chạng vạng
Từ chín từng mây, những hạt móc trong thấm ướt ba canh
Bốn vách dế lạnh kêu suốt đêm
Tiếng nhạc trời nói cho biết mùa thu đến làm kinh động cỏ cây
Sao Ngọc Thằng xuống thấp gần sông Ngân Hà, chuyển trời đất
Ngồi một mình trên phòng cao, không ngủ được
Hãy đem bài thơ mới nói đến chí mình

Dịch thơ:
Đêm thu cùng Hoàng Giang
Nguyễn Nhược Thủy làm thơ


Lá đỏ đầy sân, cửa trúc ôm
Đầy thềm trăng sáng, quá hoàng hôn
Chín từng thấm ướt sương đêm vắng
Bốn vách kêu ran dế lạnh buồn
Thu khí nhạc trời kinh thảo mộc
Ngân Hà sao ngọc chuyển càn khôn
Phòng cao một bóng ngồi không ngủ
Chí lớn theo dòng thơ mới tuôn


(Đặng Thế Kiệt dịch) 


No comments:

Post a comment