Tuesday, 15 September 2015

008 Đề Vân Oa 題雲窩


滿
Bán liêm hoa ảnh mãn sàng thư
Đình ngoại tiêu tiêu thủy trúc (2) cư
Tận nhật Vân Oa vô cá sự
Hắc điềm (3) nhất chẩm bán song hư

Chú thích:

(1) Vân Oa : Theo sách Vũ Di Sơn chí , Vân Oa từ xưa là nơi văn nhân mặc khách đến ở để di dưỡng tâm thần; cũng là chỗ nhà quan lui về ẩn dật. Ở đây, có lẽ là nhà ở ẩn của Nguyễn Trãi.
(2) thủy trúc : loại cây có thân lá xanh và dài như tre, thích hợp với chỗ có nước.
(3) hắc điềm : ngủ say, ngủ ngon. Tô Thức : Tam bôi nhuyễn bão hậu, Nhất chẩm hắc điềm dư , (Phát Quảng Châu ) Ba chén rượu uống xong, Một gối giấc ngủ nồng.

Dịch nghĩa:
Đề Vân Oa

Bóng hoa trên rèm che nửa, sách đầy giường
Ngoài sân gió thổi xào xạc vào đám thủy trúc
Suốt ngày ở Vân Oa không có việc gì cả
Một gối ngủ say bên nửa cửa sổ trống không

Dịch thơ:
Đề Am Mây

Nửa rèm hoa rọi, sách xem thừa 
Xào xạc ngoài sân gió trúc đưa
Suốt buổi Am Mây không bận bịu
Giấc say một gối nửa song hờ


(Đặng Thế Kiệt dịch)

No comments:

Post a comment